Realisaties

Een veilige gemeente     Een leefbare gemeente    Een efficiënte gemeente    Een groene gemeente    Een gemeente op mensenmaat

 

Een veilige gemeente

 ·         De politiehervorming werkt!

De politie functioneert nu heel wat beter dan vroeger. Een lang proces dat veel tijd en energie heeft gekost, maar het loonde de moeite. Want ook op lokaal vlak is de politiehervorming nu voelbaar. Eindelijk is er sprake van een echt politiebeleid en wordt er nu duidelijk gewerkt rond drugs, diefstalpreventie, verkeersveiligheid, schooltoezicht, enz. Maar ook bij manifestaties als wielerwedstrijden, Familiefeesten, de Weifuif, enz. worden nu vooraf met de organisatoren duidelijke afspraken gemaakt. En dit loont, de voorbije jaren werd op geen enkele manifestatie een echt incident genoteerd. Daarnaast werkt de politie nu ook preventief door de organisatie van info-avonden rond bvb. inbraak of drugs voor ouders van schoolgaande kinderen. Samen met de politie werd een subsidieregeling uitgewerkt voor wie in het kader van inbraakpreventie werken laat uitvoeren.

 ·         De brandweervoorpost is eindelijk een feit!

Vroeger was Boortmeerbeek in geval van brand afhankelijk van de brandweer van Mechelen. Ondanks alle inspanningen van deze diensten, duurde het soms onverantwoord lang eer de hulpdiensten ter plaatse waren. Sinds 1 juli 2005 hoort Boortmeerbeek bij de brandweer van Leuven. Hiervoor waren harde en moeilijke onderhandelingen nodig. Voor ons was de aanwezigheid van een ziekenwagen in de voorpost van Haacht immers absoluut noodzakelijk. In geval van nood kan nu een ziekenwagen op zeer korte tijd aanwezig zijn. De 5 à 10 minuten tijdwinst  zullen allicht al enkele mensenlevens hebben gered. Overigens rukt de ziekenwagen van de brandweer maandelijks ongeveer 60 maal uit, wat meteen zijn nut bewijst.

 ·         Aandacht voor verkeersveiligheid

Eindelijk werd een globaal mobiliteitsplan voor de ganse gemeente uitgewerkt. Hierdoor beschikken we nu over een stevige basis om verder te werken. De eerste resultaten zijn al zichtbaar.  Denk hierbij maar aan de verschillende snelheidsregimes met o.a. zone 30 aan de scholen en zone 50 in een groot gedeelte van de gemeente.

En toch wordt er op sommige plaatsen nog te snel gereden. Daarom werd de voorbije jaren het aantal snelheidscontroles drastisch verhoogd. Wie niet horen kan, moet dan maar voelen…

terug

 Een leefbare gemeente

 

·         De nodige werken worden uitgevoerd

Gevaarlijke spoorwegovergangen (Kap. Tobbackstraat, Stationsstraat) werden in samenwerking met de NMBS vernieuwd en veiliger gemaakt. En het kerkhof van Boortmeerbeek wordt nu uitgebreid met o.a. urnegraven.

 ·         Geen oplapmiddelen, maar een grondige aanpak

Ook de kerken, toch beeldbepalend voor onze gemeente, kregen de nodige aandacht. Een grondige renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Hever is volop aan de gang. En in de Sint-Antonius-Abtkerk van Boortmeerbeek werd eindelijk het grote glasraam in de toren aangepakt.

En de gemeentelijke sporthal kreeg een stevige opfrisbeurt door o.a. het leggen van een nieuwe vloer. Tegelijk werd het nodige gedaan ter bestrijding van de legionella-bacterie.

 ·         ‘Natte voeten’ worden vermeden.

Om te voorkomen dat Boortmeerbeek geconfronteerd zou worden met nog meer wateroverlastproblemen, werd de voorbije periode belangrijk voorbereidend werk verricht. Zo werd het rioleringsnet van de Lievekensbossen grondig geïnventariseerd. De vernieuwing van dit rioleringsstelsel in fasen wordt nu voorbereid.  Daarnaast wordt de aanpassing van het Sigmaplan met o.a. een verhoging van de Dijledijken met bijzondere aandacht gevolgd.

 ·         Wonen kan nog in Boortmeerbeek

Met het uittekenen van de toekomstplannen voor de mouterij in het centrum van Boortmeerbeek kunnen heel wat nieuwe woningen in het vooruitzicht worden gesteld. En eindelijk lijkt er ook een doorbraak te komen in de lang gekoesterde plannen voor sociale huisvesting in de Slagveldweg en de Weerstandsstraat.

Er werd ook een regeling voor de zogenaamde zonevreemde gebouwen in onze gemeente uitgewerkt.

terug

Een efficiënte gemeente

 

·         Een betere dienstverlening werd uitgebouwd.

Mijn ervaring als bedrijfsleider kwam bijzonder goed van pas bij de uitbouw van het gemeentelijk personeelsbeleid. Om de dienstverlening aan de burger te verbeteren werden een ingenieur, een coördinator, een werkleider, een milieu-ambtenaar aangetrokken. De resultaten hiervan merken we nu elke dag. Een voorbeeld van deze meer efficiënte dienstverlening zijn ongetwijfeld de lichtkranten die alle inwoners vlot informeren over activiteiten in de gemeente. Ook de groendienst werd uitgebreid wat zich uit in een beter onderhoud van de grachten en een meer verzorgde aanpak van bloemperken.

 

·         Een betaalbaar personeelskader

Ondanks de uitbreiding van het personeelskader worden de personeelskosten in Boortmeerbeek goed onder controle gehouden. In vergelijking met de rest van Vlaanderen is de personeelskost in onze gemeente nog steeds 6 % lager. In het belang van de belastingbetaler willen we dit ook zo houden.

Dit kan door bepaalde opdrachten niet in eigen beheer uit te voeren, maar ze uit te besteden aan gespecialiseerde diensten die dit prijs/kwaliteit verhoudingsgewijs aan een betere prijs kunnen (bvb. maaien van bermen, onderhoud grote grachten, reinigen rioolkolken, zout strooien, afvalophaling, rioolaansluitingen, enz.).

 terug
 

Een groene gemeente

 

·         Sensibiliseren is belangrijk

Het groen in onze gemeente is er voor iedereen. Maar nog niet iedereen beseft ten volle de waarde ervan. Bij het begin van de legislatuur werden nog verschillende projecten afgewerkt die werden opgestart in periode toen ik zelf nog schepen van milieu was. Een voorbeeld hiervan is het natuurleerpad in Hever. Maar ook de aanleg van nieuwe wandelpaden en de uitgaven van een folder hierover konden op onze steun rekenen.

·         Sproeistoffen zijn schadelijk voor de natuur

In het belang van ieders gezondheid worden heel wat openbare perken nu anders, op een meer ecologisch verantwoorde manier beheerd (bvb. parking en omgeving sporthal, omgeving gemeentehuis en kerk Boortmeerbeek,…). Deze perken worden voortaan zonder sproeistoffen onderhouden. En binnen afzienbare tijd zijn sproeistoffen zelfs helemaal taboe op gemeentelijk domein.

 terug
 

Een gemeente op mensenmaat

 

·         Oog voor alle bevolkingsgroepen

Bij de realisatie van haar beleid tracht de gemeente oog te hebben voor iedereen.  Enkele voorbeelden. Voor de allerjongsten is er al enkele jaren de buitenschoolse opvang in Ravot.  De opvangmogelijkheden werden fors uitgebreid, tot tevredenheid van iedereen.

Voor de oudere jeugd is er nu Toogpunt. Na een lange zoektocht kon dit jeugdhuis eindelijk haar deuren openen.  Maar dit betekent niet dat het georganiseerde jeugdwerk uit het oog zou zijn verloren. Integendeel, de gemeente heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de uitbouw en het veiliger maken van de jeugdinfrastructuur.

Honderden 55+ers volgden al de gratis computerlessen die de gemeente organiseerde. En blijkbaar met succes, want ook deze bevolkingsgroep communiceert meer en meer met de gemeente via de elektronische snelweg.

Maar ook voor wie niet langer zelfstandig kan wonen, is er goed nieuws. Een volledig nieuw rusthuis wordt opgetrokken in de omgeving van het huidige. In dit ‘nieuwe’ Ravenstein worden o.a. ook serviceflats voorzien zodat al wie dit wenst, effectief in Boortmeerbeek zal kunnen blijven wonen.

·         Een duwtje in de rug voor de zorgsector

Boortmeerbeek is één van de weinige gemeenten in Vlaanderen die subsidies geeft aan instellingen die mindervaliden uit de gemeente opvangen. Een inspanning die door deze instellingen overigens bijzonder wordt gewaardeerd.

·         Met de belbus op stap.

Sinds 2005 kan je in onze gemeente ook gebruik maken van de Belbus die de aansluiting met ander openbaar vervoer verzekert. En blijkbaar met succes, want steeds meer inwoners maken van deze dienstverlening gebruik.

terug